RE re.FLEXION

re.FLEXION: Prince Mio, Robozee & Enkidu rankX
using: Narziss-Maschine, PureData, real-time video installation

re.FLEXION: Prince Mio, Robozee & Enkidu rankX shot by Sulamith Sallmann

shot by Sulamith Sallmann